Forretningsbetingelser

Priser

Prisen for det første indledende møde, hvor virksomhedens behov drøftes og et muligt løsningsforslag fastlægges, er gratis. Derefter er prisen som følger:

  1. Fast honorar baseret på den medgåede tid på opgaven; 1.295 kr. pr. time ekskl. moms, eller
  2. En på forhånd aftalt pris på den samlede opgave, projekt eller vikariat.
  3. En på forhånd aftalt pris ved præsentationer og workshops

Tavshedspligt

Alt modtaget materiale og oplysninger behandles fortroligt, i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning samt de gældende danske regler om persondatabehandling.

Rammer for rådgivningen

Der tilbydes erhvervsjuridisk rådgivning og opgaveløsning af erhvervsjuridiske rådgivere, der ikke er advokater. Rådgivningen er som udgangspunkt baseret på dansk ret, medmindre andet er aftalt.
Da vi er underlagt reglerne i hvidvaskloven har vi desuden pligt til at fremskaffe og opbevare oplysninger om klienters identitet mv. i henhold til denne lov.

Al mailkorrespondance er krypteret, hvor dette er påkrævet efter gældende regler

Forsikring og ansvar

Rådgiveransvarsforsikring er tegnet hos HDI Danmark, CVR-nr. 37276251. Forsikringen dækker et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved den juridiske rådgivning.

Ansvaret pr. opgave er begrænset til den enhver tid gældende maksimale dækning i henhold til den tegnede ansvarsforsikring. De samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, kan ikke overstige den maksimale dækning, for så vidt angår samtlige krav klienten rejser i ét kalenderår.

Forsikringen dækker ikke krav i de tilfælde, hvor kravet skyldes

  • Bøder, herunder punitive og exemplary damages, skatter og stempelafgift, der pålægges klienten medmindre bøden påføres som direkte følge af rådgivningen.
  • Forhold, der udspringer af force majeure lignende situationer. 

Ansvaret omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, avance, driftstab mv.

Ansvaret omfatter ej heller rådgivning der er ydet eller leveret af andre end KMGN Consult.

www.kmgn-consult.dk
Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Det materiale, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et kundeforhold til KMGN Consult. Dele af dette websted indeholder links til eksterne websteder, og enkelte eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. KMGN consult er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder.

Kontakt til udgiver:
Webstedet ejes og publiceres af:
KMGN Consult ApS
Sletvej 2, bygning 2E, 8210 Tranbjerg
Tlf.: +4520828445
Mail: rie@kmgn-consult.dk

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af samarbejdet mellem KMGN Consult og klienten, er underlagt dansk ret og skal indbringes ved byretten i Århus.

Øvrigt

Al materiale i forbindelse med en opgave opbevares i 10 år fra opgavens afslutning, hvis ikke andet følger af særskilt aftale.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.